Kategorier
Okategoriserade

Dala Energiförenings Årsmöte

 

Kallelse till Dala Energiförenings Årsmöte 

 

Plats: Galaxen i Borlänge
Tid: lördagen 21 april, 2012 kl 10.30- 12.00

 

Program:

Sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt nedanstående dagordning.

 

Presentation av DEF: s yttrande om Dalarnas klimat- och energistrategi. Finns på DEF: s hemsida www.dalaenergiforening.se

 

Biokol, ett sätt att binda atmosfärens koldioxid, öka markens bördighet och minska övergödningen.

 

Vilka är möjligheterna och hindren för biokolet? (Dennis Adås & Bernt Lindberg)

 

Dagordning:

Vid årsmötet skall följande ärenden tas upp till behandling:

 1. Val av ordförande och övriga funktionärer för sammanträdet
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Fråga om laga kallelse
 4. Styrelsens årsberättelse och räkenskapsredogörelse
 5. Revisorernas berättelse
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
 9. Val av ordförande i styrelsen
 10. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
 11. Val av revisorer
 12. Val av valberedning, bestående av tre ledamöter
 13. Fastställande av årsavgiftens storlek
 14. Ärenden, vilka av styrelsen förelagts årsmötet*
 15. Ärenden som väckts i enlighet med paragraf 13
 16. Övriga ärenden som årsmötet beslutar ta upp till behandling

*Ärende som medlem önskar få behandlat vid årsmötet skall anmälas till styrelsen senast tio dagar i förväg.

Välkomna/Dennis Adås/Ordförande i Dala Energiförening