Dala Energiförening

Stadgar

 

Antagna vid årsmöte 2011-05-02 och vid extra årsmöte 2011-06-07

 

1. Föreningens namn liksom dess firmanamn är Dala Energiförening, förkortat DEF.

 

2. Föreningen verkar huvudsakligen i Dalarnas län och styrelsen har sitt säte i Falun.

 

3. Dala Energiförening är en ideell och partipolitiskt neutral förening som består av fysiska personer. Föreningen skall verka enligt demokratiska principer.

 

4. Föreningen har till uppgift att:

 

5. Föreningen är medlem i Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO).

 

6. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av minst fem ordinarie ledamöter och minst en suppleant samt en revisor och en revisorssuppleant. Mandatperioden för de valda ledamöterna är ett eller två år. Styrelsen konstituerar sig själv. Avgående ledamöter kan väljas om.

 

7. Man blir medlem i föreningen genom att betala in en årsavgift. Medlemsavgiften för nästkommande år fastställs av årsmötet och den skall erläggas i november månad varje år. Styrelsen kan utesluta medlem, som inte inom föreskriven tid betalat stadgad årsavgift eller som för övrigt motverkar föreningens intressen. Officiella uttalanden i föreningens namn skall vara godkända av styrelsen.

 

8. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet och extra årsmöten. Styrelsen äger rätt att kalla till extra sammanträden och extra årsmöten med föreningen, på plats och tid som bestäms av styrelsen. Sådana sammanträden är styrelsen skyldig att utlysa när minst en femtedel av föreningens medlemmar kräver detta för en viss angiven fråga. Vid extra årsmöte får inte beslut fattas i andra frågor än de som angivits i kallelsen.

 

9. Personlig kallelse till årsmötet skall tillsammans med den för sammanträdet föreslagna dagordningen meddelas samtliga medlemmar minst fjorton dagar i förväg. Kallelse till extra sammanträde skall tillsammans med den för sammanträdet föreslagna dagordningen meddelas minst åtta dagar före sammanträdet. Årsmötet skall äga rum under perioden februari-maj varje år.

 

10. Vid föreningens sammanträden har varje medlem en röst. Röstningen genom fullmakt får ske, varvid medlem dock inte äger rösträtt för mer än en fullmakt.

 

11. All omröstning vid föreningens sammanträden skall ske öppet, såvida inte sammanträdet för visst fall beslutar att omröstningen skall vara sluten. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst – dock inte vid val, där lotten skiljer.

 

12. Vid årsmötet skall följande ärenden tas upp till behandling:

 

 1. Val av ordförande och övriga funktionärer för sammanträdet
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Fråga om laga kallelse
 4. Styrelsens årsberättelse och räkenskapsredogörelse
 5. Revisorernas berättelse
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
 9. Val av ordförande i styrelsen
 10. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
 11. Val av revisorer
 12. Val av valberedning, bestående av tre ledamöter
 13. Fastställande av årsavgiftens storlek
 14. Ärenden, vilka av styrelsen förelagts årsmötet
 15. Ärenden som väckts i enlighet med paragraf 13
 16. Övriga ärenden som årsmötet beslutar ta upp till behandling

 

13. Ärende som medlem önskar få behandlat vid årsmötet skall anmälas till styrelsen senast tio dagar i förväg.

 

14. Det åligger styrelsen att handa föreningens angelägenheter. Styrelsen skall för föreningens ändamål förvalta dess tillgångar samt meddela bemyndigande att teckna föreningens firma. Föreningens räkenskaper skall avslutas vid utgången av varje kalenderår.

 

15. För att ändra stadgarna krävs beslut om detta vid två av varandra oberoende och av varandra efterföljande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie. Förslaget till stadgeändring skall vara föreningens medlemmar till handa senast 14 dagar före ett ordinarie årsmöte och 8 dagar före ett extra årsmöte. Det måste vara minst två veckor mellan dessa möten. För att stadgeändringen skall kunna träda i kraft, krävs det minst enkel majoritet (mer än 50 %) vid båda dessa tillfällen.


Är du intreserad av
att bli medlem i Dala
Energiförening?


Kontakta:
Dennis Adås
Tel: 073-63 23 901
dennis.adas@gmail.com


Dala Energiförening
c/o Adås
Digertäktsvägen 32
791 33 FALUN

Varmt välkommen till Dala Energiförening!